Vítejte v obrazovém katalogu hornin!

Co jsou to horniny?
Horniny jsou základní stavební složkou Země a jiných planet a jedná se o zpevněné či nezpevněné akumulace minerálů. Jsou tvořeny zrny různých minerálů (ve vyjímečných případech může jeden minerál vysoce převažovat nad ostatními) a jsou tedy různorodé - anizotropní.

Horniny můžeme rozdělit na vyvřelé (magmatické), přeměněné (metamorfované) a usazené (sedimentární). Jak z názvů vyplývá vyvřelé vznikají krystalizací magmatu, přeměněné přeměnou jiných hornin a usazené usazováním zvětralých částic v různých prostředích.

Horninový cyklus
Jisté procesy dávají vznik určitým horninám, jiné procesy zase způsobují jejich zánik a vznik jiných hornin. Každý ze tří typů hornin jak byly uvedeny výše se může různými procesy změnit v jinou horninu libovolného typu. Můžeme si uvést příklady: Každá hornina (vyvřelá, metamorfovaná i sedimentární) může zvětrávat a její částice jsou snášeny do míst, kde dojde k jejich usazení a vzniku sedimentární horniny, nebo se může dostat do velkých hloubek, kde dojde k jejímu roztavení v magma, ze kterého může později vzniknout nová vyvřelá hornina, a nebo může být jakákoliv hornina vystavena účinku tlaku a teploty a vznikne nová přeměněná hornina. Dochází tedy k neustálému pohybu látek v rámci zemské kůry a svrchní části zemského pláště.

A právě horninám je tato stránka věnována. Prohlížení hornin začněte volbou v menu v levém sloupci.